HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420

Model: ROTINA 420

Hãng sản xuất: HETTICH

Xuất sứ: Đức

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 - khangkien.com.vn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 – khangkien.com.vn

I.BẢNG ĐIỀU KHIỂN:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 - bảng điều khiển
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 – bảng điều khiển
 1. Các phím chức năng Hettich Rotina 420

– Nút vặn Tăng giảm giá giá trị thông số đang hiển thị

THAM KHẢO THÊM MÁY LY TÂM HETTICH TẠI ĐÂY

– Bấm phím Chọn thời gian chạy thông số là t/hms (giờ,phút ,giây) h: giờ, điều chỉnh từ 199 giờ, độ tăng giảm 1 giờ

– m: Phút, điều chỉnh từ 159 phút, độ tăng giảm 1 phút, s : giây , điều chỉnh từ 159 giây, độ tăng giảm 1 giây

– Chạy liên tục thông số chọn là ∞, khi cho các thông số h,m,s = 0.

– Bấm phím này chọn số vòng quay, thông số rpm điều chỉnh từ 50rpm đến tốc độ tối đa tùy theo loại rotor gắn vào máy.

– Bấm phím này chọn quan hệ lực ly tâm, thông số rcF ,rcF sẽ hiển thị trong  dấu > < đèn led của phím sáng lên điều chỉnh từ 50rpm đến tốc độ tối đa tùy theo loại rotor gắn vào máy, bán kính ly tâm , tham số RAD : điều chỉnh từ 85mm đến 330mm túy theo lọai rotor

– HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 Bấm phím chạy delay và ngừng ly tâm

+ Những bước chạy delay, thông số

– Bước 9 = thời gian chạy ngắn nhất,…Bước 1 = thời gian chạy dài nhất.

+ Những bước chạy ngừng ly tâm, thông số

– Bước 9 = thời gian ngừng ngắn nhất,…Bước 1 = thời gian ngừng lâu         nhất,bước 0 = chạy không ngừng tự động.

– Bấm phím gọi chương trình và liên kết chương trình, tham số RCL

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 - 0936 620 757
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 – 0936 620 757

+ Chương trình: vị trí lưu từ 199;chương trình liên kết: vị trí lưu từ A…Z trừ vị trí J

+ Lưu trữ chương trình và chương trình liên kết : tham số STO: chương trình đặt tại 0 là chương trình tạm lưu trữ của người sử dụng, dữ liệu là chương trình gần nhất, vị trí này không có lưu trữ một chương trình nào.Chương trình liên kết có thể lưu trữ 25 vị trí chương trình liên kết từ A…Z trừ vị trí J. Một chương trình liên kết có thể bao gồm 20 chương trình con.

+ Link Programs:Những chương trình liên kết , thông số là EDIT

+ Khởi động “Machine Menu” bấm giữ phím trong 8 giây và chọn thông số từ Menu này

– Bấm phím để khởi động chạy ly tâm, khi chạy ly tâm mẫu nhanh: bấm và giữ phím liên tục, ngoài ra phím này còn dùng để lưu trữ và thay đổi các thông số.                           

– Bấm phím này đèn led bên phải sáng dùng để kết thúc chạy ly tâm, rotor sẽ ngừng quay theo thông số cài đặt Run-down

– khi rotor ngừng quay đén led bên trái sáng.Nhấn phím 2 lần liên tục thì máy sẽ ngừng khẩn cấp.Dùng để mở nắp máy:

– bấm phím khi đèn led bên trái sáng là nắp đã mở khóa. Ngoài ra phím còn dùng để thóat khỏi những thông số vào và “Machine Menu”.

 1. Vào thông số cho sự ly tâm:

– Nếu sau 8 giây mà không có phím nào được bấm hoặc không có một sự thay đổi nào máy sẽ mặc định lấy những thông số của lần chạy sau cùng và khi bấm phím START máy sẽ chạy như chương trình vừa chạy trước đó.

 1. Runing time (thời gian chạy):

+ Nhấn phím TIME thông số t/hms hiển thị. Phút(m) được hiển thị trong dấu < >, và có thể thay đổi được.

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt giá trị mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím TIME thông số giây (s) hiển thị trong dấu <> và có thể thay đổi được.

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt giá trị mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím TIME thông số giờ (h) hiển thị trong dấu <> và có thể thay đổi được.

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt giá trị mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím START để cập nhật những cài đặt được hiển thị.

 1. Speed (tốc độ quay RPM):

+ Nhấn phím RPM thông số RPM hiển thị

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt giá trị mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím START để cập nhật những cài đặt được hiển thị.

 1. Quan hệ lực ly tâm(RCF) và bán kính ly tâm(RAD).

+ Nhấn giữ phím RCF thì tham số RAD và RCF hiển thị. Ví dụ: RAD=146 RCF=3695 và đèn led của phím RCF sáng lên.

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt giá trị RCF mà chúng ta mong muốn.

 1. Những thông số của thời gian chờ khởi động và thời gian ngừng chạy ly tâm(delay time & Brake down time):

– Những bước của thời gian chạy khởi động(Delay time):

+ Nhấn phím giữ cho đến khi xuất hiện

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt bước chạy mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím START để cập nhật những cài đặt được hiển thị.

– Những bước của thời gian ngừng chạy (Braking time):

+ Nhấn phím giữ cho đến khi  xuất hiện

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt bước chạy mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím START để cập nhật những cài đặt được hiển thị.

 1. Chương trình (Programs): Có những chương trình được Write-protected thì nó đã được bảo vệ ta không thể thay đổi hoặc lưu trữ vào vị trí.

a. Vào thông số hoặc thay đổi chương trình cho HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420

+ Cài đặt những thông số mà bạn muốn(Theo phần vào thông số ly tâm phía trên).

+ Nhấn phím PROG cho đến khi thông số STO hiển thị

+ Dùng nút vặn qua trái phải cài đặt vị trí chương trình mà chúng ta mong muốn.

+ Nhấn phím START để cài đặt lưu trữ chương trình vào nơi bạn muốn, Program Store…được hiển thị khi xác nhận.

b. Gọi chương trình:

+ Nhấn phím PROG cho đến khi thông số RCL hiển thị

+ Dùng nút vặn qua trái phải gọi vị trí chương trình mà chúng ta mong muốn.Nếu có dấu “+” thì chương trình đã được khóa bảo vệ

+ Nhấn phím START , Program Recall…được hiển thị để xác nhận, dữ liệu ly tâm nơi chương trình được lựa chọn sẽ hiển thị.

c. Khóa ,mở bảo vệ cho chương trình(Write protection):

– Chương trình có thể được bảo vệ để chống lại sự thay đổi hoặc sự định nghĩa lại,sự bảo vệ chương trình có hiệu lực hay không hiệu lực như sau:

+ Gọi chương trình (coi cách gọi ở trên).

+ Nhấn phím PROG thông số RCL hiển thị.

+ Nhấn và giữ phím PROG trong 8 giây,sau 8 giây Set Protection =1- (cho ví dụ) hiển thị trên màn hình.

+ Dùng nút vặn để cài đặt “+” hoặc “-” “+” = chương trình có khóa bảo vệ. “-”  = chương trình không có khóa bảo vệ.

+ Nhấn phím START để lưu giữ những cài đặt.

 1. Chương trình liên kết (Link program):
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 - vận hành thiết bị
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 – vận hành thiết bị

Dùng để liên kết nhiều sự điều hành ly tâm lại với nhau chương trình liên kết có hiệu lực hoặc không hiệu lực khi Rotor đang đứng như sau:

+ Nhấn và giữ phím PROG trong 8 giây,sau 8 giây , ***Machine Menu*** xuất hiện trên màn hình.

+ Nhấn phím PROG thường cần thiết cho đến khi  Setting  hiển thị trên màn hình.

+ Nhấn phím START , SOUND/BELL = OFF/ON hiển thị

+ Nhấn phím PROG thường cần thiết cho đến khi Multi programs = off/on  hiển thị trên màn hình.

+ Dùng nút vặn để cài đặt off hoặc on

Off = chương trình liên kết không có hiệu lực.

on = chương trình liên kết có hiệu lực.

+ Nhấn phím START để lưu giữ những cài đặt Store Seting… is hiển thị xác nhân như sau Setting.

+ Nhấn phím OPEN/STOP thoát khỏi “Setting Menu” hoặc nhấn phím OPEN/STOP 2 lần liên tiếp để thoát khỏi “Machine Menu”.

 1. liên kết Chương trình hoặc thay đổi một Chương trình liên kết :

– Chương trình liên kết có 25 vị trí để lưu trữ từ A…Z trừ vị trí J.

– Mỗi chương trình có thể bao gồm không nhiều hơn 20 chương trình con, không có chương trình chạy liên tục trong chương trình liên kết

– không có tham số của chương trình riêng nào được định nghĩa trong chương trình liên kết chỉ được thay đổi trong vị trí cuả chương trình đÓ

– Phím TIME có thể được sử dụng trong sự điều hành ly tâm gọi lên tổng giờ chạy của 1 chương trình liên kết

– (ví dụ: ∑ = 00:05:30) và thời gian chạy của chương trình chạy hiện hành (Ví dụ: t B.02 = 00:01:00).

+ Nhấn phím PROG lặp lại cho đến khi tham số EDIT A…Z hiển thị

+ Dùng nút vặn để điều chỉnh vị trí chương trình chạy ở đâu, nơi mà chương trình liên kết được lưu trữ.

+ Nhấn phím START vị trí của chương trình liên kết và chương trình liên kết đầu tiên sẽ hiển thị (Ví dụ: EDIT B.01 = 01).

+ Dùng nút vặn để điều chỉnh cài đặt chương trình đầu tiên của chương trình liên kết.

+ Nhấn phím PROG chương trình kế tiếp của chương trình liên kết sẽ hiển thị (Ví dụ: EDIT B.02 = END).

+ Dùng nút vặn để điều chỉnh cài đặt chương trình kế tiếp của chương trình liên kết.

+ Nhấn phím PROG chương trình kế tiếp của chương trình liên kết sẽ hiển thị (Ví dụ: EDIT B.03 = END).

+ Lặp lại như 2 bước trên cho đến khi tất cả chương trình đều được cài đặt theo ý muốn.

+ Vặn nút ngược chiều kim đồng hồ cho đến END hiển thị, chương trình liên kết bao gồm 20 chương trình , END không thể cài đặt sau chương trình thứ 20.

+ Nhấn phím START Khi STO B (cho ví dụ) xuất hiện.

+ Nhấn phím START lưu trữ chương trình liên kết, xác nhận ,Multi program Store… sẽ hiển thị.

 1. Gọi một Chương trình liên kết :

+ Nhấn phím PROG lặp lại cho đến khi tham số RCL A…Z  được hiển thị.

+ Dùng nút vặn để đến vị trí chương trình cần chạy.

+ Nhấn phím START  Multi program Recall… hiển thị để xác nhận.Dữ liệu ly tâm của chương trình con đầu tiên của chương trình liên kết sẽ hiển thị.

II.VẬN HÀNH MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 - cách vận hành
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 – cách vận hành
LY TÂM MẪU VỚI THỜI GIAN CHỌN TRƯỚC
 1. Kết nối thiết bị với nguồn điện 220V/50Hz
 2. Bật công tắc nguồn sang vị trí I.
 3. Đặt mẫu vào trong buồng ly tâm, lượng mẫu cho vào ống ly tâm phải bằng nhau, và được đặt đối xứng nhau , đậy nắp máy ly tâm lại.
 4. Cài đặt các thông số cho quá trình ly tâm ( bao gồm tốc độ, thời gian …) hoặc chọn một chương trình đơn hay một chương trình liên kết đã cài sẵn trong máy.
 5. Nhấn phím START, đèn trên phím START, máy sẽ hoạt động với các giá trị vừa chọn.
 6. Trong khi máy đang vận hành muốn ngừng nhấn phím STOP/OPEN.

LY TÂM MẪU LIÊN TỤC (Không chọn thời gian)

 1. Chọn “” cho menu thời gian, cài đặt các thông số khác cho máy tương tự như trên.
 2. Nhấn phím START để bắt đầu quá trình ly tâm.
 3. Máy sẽ tự đếm thời gian của quá trình ly tâm và hiển thị trên màn hình.
 4. Nhấn phím STOP/OPEN khi muốn ngừng chương trình.

LY TÂM MẪU NHANH (Short-time)

 1. Cài đặt các thông số cho máy tương tự như các phương pháp trên.
 2. Nhấn và giữ phím START quá trình ly tâm sẽ bắt đầu, màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian ly tâm…
 3. Quá trình ly tâm kết thúc khi thả phím START và tốc độ rotor sẽ giảm dần và ngừng hẳn.

III.KHUYẾN CÁO

 • Luôn vệ sinh định kỳ và giữ máy luôn sạch sẽ và khô ráo
 • Thao tác trên máy phải nhẹ nhàng cẩn thận.
 • Điện áp cấp cho máy phải luôn ổn định.
 • Không tự ý tháo mở máy khi không có sự đồng ý của nhà cung cấp.
 • Mọi trường hợp rơi rớt hoặc bể vở về cơ học không nằm trong điều kiện bảo hành

GHI CHÚ:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 - rotor
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH ROTINA 420 – rotor

+ Mở nắp máy ly tâm khi không có điện áp

Dùng que nâng nhẹ khoá mở nắp và xoay núm mở nắp máy ly tâm sang bên phải như hình vẽ

+ Đóng, mở nắp máy ly tâm khi có điện áp

–   MỞ : Bấm phím STOP/OPEN nắp sẽ mở khóa và đèn bên trái cùa phím sẽ sáng.

–   ĐÓNG : Nhẹ nhàng kéo nắp máy xuống gần  sau đó đặt tay phía trước nắp ấn xuống sẽ tác động lên môtor khóa nắp, khi đó đèn bên trái của phím  STOP/OPEN sẽ sáng lên.

Qúy khách có nhu cầu liên hệ Mr Kiên 0936 620 757 để được tư vấn thêm Kêt nối ZALO – VIBER – FACEBOOK

Đánh giá 5 sao để ủng hộ tác giả nhé

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí:

Địa chỉ: Số 364/1E Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh (MAP TẠI ĐÂY)
Phone KD: 093.662.0757 - 0938 222 991 - 0902 959 546 - 0931 86 78 86 - 028 3588 1567
Phone KT: 0938 222 971 - 028 3588 1567
Email: sales@khangkien.com.vn  –  kinhdoanh@khangkien.com.vn  –  ketoan@khangkien.com.vn  – kythuat@khangkien.com.vn
Website: https://khangkien.com.vn
Website: https://maydothinghiem.com.vn
Website: https://kinhhienvidientu.com.vn
Website: https://suathietbithinghiem.com.vn

  Mới cập nhật gần đây:

  Không có bình luận.

  Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *